SpirulinaClub KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ

İşbu Aydınlatma Bildirimi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile düzenlenen gerçek kişilerin kişisel verilerinin işlenmesi ve aktarılması kapsamında düzenlenmiş olup 6698 Sayılı Kanun kapsamında, şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz tarafınıza ait her türlü güncel bilgi “Kişisel Veri” olarak kabul edilecektir.

Kişisel verilerinizin güvenliği şirketimiz için büyük önem taşımakta olup, kişisel verileriniz yasaların belirlediği koşullara uygun olarak, mümkün olan en güvenli şekilde mevzuata uygun koşullarda saklanacaktır.

 1. Veri Sorumlusu
  Kişisel Verileriniz “Veri Sorumlusu” olarak Uğur CURA (“Spirulina Club”) tarafından aşağıdaki açıklamalar kapsamında işlenebilecektir.
 2. Hangi Kişisel Verilerin Hangi Yollarla İşleneceği
  Şirketimizin ürünlerinden ve hizmetlerinden faydalanmanız kapsamında satış ofislerimiz, internet sayfamız ve sair kanallar ile aşağıda yer verilen kişisel verileriniz işlenmektedir:
 3. İsim, soy isim, TC Kimlik Numarası, doğum tarihi, doğum yeri gibi açık kimlik verileriniz,
 4. Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz,
 5. Satın aldığınız taşınmazlara ilişkin bilgiler dâhil olmak üzere her türlü bilgi ile bunlara ilişkin ödeme bilgileriniz,
 6. Talep, öneri ve şikâyetleriniz çerçevesinde bizzat ilettiğiniz diğer kişisel verileriniz,
 7. İnternet sitelerimizi kullanmanız halinde, çerezler vasıtasıyla edindiğimiz davranış ve dijital iz bilgileriniz,
 8. Şirket standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız,
 9. Satış ofislerimizi veya iş yerlerimizi ziyaret etmeniz halinde oluşan kamera kayıt görüntüleriniz.

Spirulina Club, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri gibi özel nitelikli kişisel verilerini işlememektedir.

 • Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşlenebileceği
  Şirketimizce toplanan kişisel verileriniz, şirketimiz ve şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan her türlü gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, güncellemeler ile ilgili bilgilendirme yapabilmek, tarafınızla yapılacak sözleşmelerin hazırlanması ve ifa edilmesi ile kanuni yükümlülükler hakkında bilgi verilmesi, çeşitli reklam ve pazarlama faaliyetleri, sizler için uygun ürün, proje ve hizmetlerin belirlenmesi, bunların size özel hale getirilmesi ve geliştirilmesi, şirket içi politikalarda sizi ilgilendiren değişikliklerin ve/veya sizi ilgilendiren diğer bildirimlerin yapılması, anketler ile görüşünüzün alınması, promosyon ve kampanyaların gerçekleştirilmesi, sizleri elektronik posta, SMS ve faks ile bilgilendirmek, kampanyalardan haberdar etmek, tarafınıza basılı bültenler, dergiler ve kampanyalara dair yazılar göndermek, istek, talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi ve şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi, tarafınızdan gelen talep ve soruların cevaplanması amacı ile 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme koşulları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.
 • İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişiler ve Aktarılma Amaçları
  Kişisel Verileriniz şirketimiz tarafından hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, net ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun bir şekilde işlenir.
  Kişisel Verileriniz KVKK’nun 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, işbu bildirimde sayılan amaçlarla sınırlı olarak, aşağıda sayılanlara aktarılabilir:
 • dolaylı/doğrudan yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz ya da bağlı ortaklıklarımız,
 • şirketimizce hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da işbirliği yapılan ya da proje/finansman ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası, kamu/özel kurum ve kuruluşlar, şirketler ve sair 3. kişi ya da kuruluşlara,
 • şirketimizin bağlı şirketleri, danışmanları, hissedarları ya da çözüm ortakları diğer grup şirketlerine,
 • Merkezi Kayıt Kuruluşu ve diğer yetkili kurum ve kuruluşlara,
 • tedarikçilerine veya alt yüklenicilerine

Şirketimiz, kişisel verilerinizi, gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla Türkiye içinde veya dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabilir.

 • Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi
  Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından değişik yollardan (Spirulina Club ’ın merkezi, şubeleri, acenteleri, satış ofisleri veya diğer alt yüklenicileri veya iş ortakları ile iletişime geçebileceğiniz ofis ve diğer fiziki ortamlar, çağrı merkezleri, internet siteleri, mobil uygulamalar ve benzeri elektronik işlem platformları, sosyal medya veya diğer kamuya açık mecralar aracılığıyla, düzenleyecekleri eğitim, konferans ve benzeri ortamlara katılmanızla, tahkikat yöntemiyle veya diğer grup şirketleri veya anlaşmalı oldukları diğer kişi ve kuruluşlar kanalıyla yazılı, sözlü, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik ortamda vs.) elde edilebilir. Kişisel verileriniz KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla toplanabilecek, işlenebilecek, aktarılabilecek ve saklanabilecektir. Kişisel Verileriniz, hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle ya da ilgili mevzuatta izin verilen süreyle mevzuata uygun koşullarda saklanacaktır.
 • Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. KVKK’nun 13. maddesi gereği uygulamaya ilişkin talebinizi yazılı olarak Spirulina Club’ a iletebilirsiniz. Talebinizi internet sitemizdeki formu doldurup kimlik fotokopiniz ve diğer iletişim bilgilerinizi de eklemek suretiyle ıslak imzalı olarak Göksu mah. 679/20sk. no:3 Pk: 35150 Buca-İZMİR / Türkiye ’’ Müşteri İlişkileri Departmanına bizzat elden, noter kanalıyla, iadeli taahhütlü mektup yoluyla veya info@spirulinaclub.com elektronik posta adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz .Bu madde kapsamında yapacağınız başvurularda yer alan talepleriniz Spirulina Club tarafından, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Ancak, talep edilen işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kanunun 13. maddesi kapsamında Kurul’ca belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilir. Başvurunun Spirulina Club’ tan kaynaklanan bir hata nedeniyle yapılması halinde alınan ücret ilgiliye iade edilir. Şirketimizin KVKK’ nunda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
 • KVKK Uyarınca Spirulina Club’ ın Kişisel Verilerinizi Açık Onay Olmaksızın İşleyebileceği Haller
  KVKK’nun 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, aşağıdaki hallerde Spirulina Club, açık onayınız olmaksızın yukarıda belirtilen ve Kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir.

1)Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

2)Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması,

3)Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

4)Veri sorumlusu sıfatıyla Spirulina Club ’ın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

5) Kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,

6) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

7)Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan Spirulina Club’ ın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

UĞUR CURA BAŞVURU FORMU

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “veri sahibi” olarak anılacaktır), KVKK’nun 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmış olup, aynı kanun kapsamında veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak şirketimize yapılacak başvuruların, işbu formun çıktısı alınarak elden kimlik teyitli veya noter vasıtasıyla iletilmesi gerekmektedir.

 1. Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri

İsim:

Soy isim:

TC Kimlik Numarası (Yabancılar için Uyruk/Pasaport Numarası veya Kimlik Numarası):

Telefon Numarası:

E-Posta: (Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

İkametgah Adresi:

İşyeri Adresi:

 1. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)

Müşteri/Ziyaretçi                İş Ortağı

Diğer………………………………………………………..

 1. Başvuru Sahibinin Talebi

(Lütfen talebinize uygun ifadenin yanındaki kutucuğu işaretleyiniz.)

1.Şirketinizin kişisel verilerimi işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.

2.Eğer şirketiniz nezdinde kişisel verilerim işleniyorsa, bu veri işleme faaliyeti hakkında bilgi talep ediyorum.

3.Eğer şirketiniz nezdinde kişisel verilerim işleniyorsa, kişisel veri işleme faaliyetinin amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum.

4.Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişiler hakkında bilgi talep ediyorum.

 • Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini talep ediyorum.

Talep halinde aşağıda yer alan bilgi ve belgeler Şirketimize iletilmelidir:

 • Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz, düzeltilmesini istediğiniz kişisel verilerinizin içeriği.
 • Kişisel verilerinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeler.

6.Kişisel verilerim Şirketiniz nezdinde eksik veya yanlış işleniyorsa, kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bu durumun bildirilmesini talep ediyorum.

Talep halinde aşağıda yer alan bilgi ve belgeler Şirketimize iletilmelidir:

 • Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizin içeriği,
 • Kişisel verilerinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeler.

7.Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya anonim hale getirilmesini istiyorum.

Talep halinde kişisel verilerinizin işlenme sebeplerinin neden mevcut olmadığını düşündüğünüze ilişkin açıklayıcı bilgi ve belgeler Şirketimize iletilmelidir.

8.Kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa, bu durumun kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep ediyorum.

Talep halinde kişisel verilerinizin işlenme sebeplerinin neden mevcut olmadığını düşündüğünüze ilişkin açıklayıcı bilgi ve belgeler Şirketimize iletilmelidir.

9.Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerim münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.

Talep halinde aleyhinize çıkan sonucu açıklayan bilgi ve belgeler Şirketimize iletilmelidir.

D.Talebe İlişkin Açıklama

(Lütfen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz.)

………………………………………….……………………………………………………

 1. Başvuru Sahibinin Beyanı

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13’üncü maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerimin doğru ve güncel olduğunu, şahsıma ait olduğunu beyan ve taahhüt ederim.

İşbu başvuru formunda sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin Kanun’un 13’üncü maddesi uyarınca yapmış olduğum başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması, başvurumun tarafıma ulaştırılması, kimliğimin ve adresimin tespiti amaçlarıyla sınırlı olarak Şirketiniz tarafından işlenmesine izin veriyorum.

 • Cevabın yukarıda sağlamış olduğum ikametgâh adresime gönderilmesini istiyorum.
 • Cevabın yukarıda sağlamış olduğum kayıtlı elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum.
 • Cevabı elden teslim almak istiyorum.

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı Soyadı          :

Başvuru Tarihi :

İmza                    :

Çerez (cookie) Kullanımı Hakkında Bilgilendirme

Çerezler www.spirulinaclub.com web sitesini ziyaret ettiğinizde, internet tarayıcınız tarafından yüklenen ve bilgisayarınızda, cep telefonunuzda veya tabletinizde saklanan küçük metin dosyalarıdır.

www.spirulinaclub.com tarafından; ziyaretçilerine ihtiyaçları doğrultusunda daha iyi ve özel hizmetler sunabilmek, ziyaretçilerinin web sitesi ile sağlanan faydalardan yararlanmasını sağlamak amacıyla ve yasal yükümlülükler çerçevesinde, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve iletişim izni ile belirlenen amaçlar ve kapsamında kullanmak kaydıyla, sitenin kullanımına ilişkin bilgilerin toplanması, hatırlanması, bu bilgilerinizin işlenmesi, üçüncü kişilerle paylaşılması ve güvenli olarak saklanması gerekmektedir.

Bu internet sitesini her ziyaret ettiğinizde, internet tarayıcınız çerezleri kaydeder ve böylece internet sitesi sizi tanır ve kullanıcı tercihleri gibi bilgilerinizi hatırlar.

Sitenin kullanımına ilişkin bilgilerin toplanması amacıyla kullanılan çerezler (cookie) hakkında bilgi www.spirulinaclub.com tarafından siteye ilk defa giriş yaptığınızda pop-up ekran ile verilecektir.

Çerezler ile internet sitesini kaç kişinin kullandığına, bir kişinin siteyi kaç kere ziyaret ettiğine, internet sitesinde ne kadar kaldığına ilişkin istatistiksel bilgiler elde edilir ve kullanıcılar için özel tasarlanan reklam ve içeriklerin üretilmesine yardımcı olunur.

Üyelik Sözleşmesi

 1. Taraflar

İşbu Üyelik Sözleşmesi bir tarafta www.spirulinaclub.com internet (web) sitesinde faaliyetlerini yürüten Göksu mah. 679/20sk. no:3 Buca – İzmir / Türkiye adresinde faaliyet gösteren Uğur CURA (Bundan böyle ‘‘spirulinaclub.com’’ olarak anılacaktır) ile diğer tarafta www.spirulinaclub.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (Kısaca “Üye” olarak anılacaktır) arasında düzenlenmiştir.

 • Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu, spirulinaclub.com’in sahip olduğu internet sitesi www.spirulinaclub.com üzerinden sunulan hizmetlerden Üye olan kullanıcıların yararlanmalarına ilişkin esasların tespiti ile tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 • Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, www.spirulinaclub.com internet sitesine üye olurken verdiği her türlü kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, bu bilgilerin değişmesi halinde güncelleyeceğini, spirulinaclub.com’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, spirulinaclub.com tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Üye’nin söz konusu şifreyi kullanma hakkı münhasıran kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından spirulinaclub.com’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, spirulinaclub.com’in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakları saklıdır.

3.3. Üye www.spirulinaclub.com web sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Üye’yi bağlayacaktır.

3.4. Üye, www.spirulinaclub.com web sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız veya taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca Üye, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. www.spirulinaclub.com web sitesinde Üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen Üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin spirulinaclub.com ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. spirulinaclub.com’in, Üye’nin web sitesi üzerinde beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan veya üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Üye’nin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. spirulinaclub.com, Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğramasından, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp işlemlerinden veya iletişimin gecikmesinden, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesinden, değiştirilmesinden veya kullanılmasından veya Üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üye’ye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, spirulinaclub.com’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın yargıya intikal ettirilmesi halinde, spirulinaclub.com’in Üye’ye karşı işbu Sözleşme’ye uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. spirulinaclub.com’in her zaman ve tek taraflı olarak gerektiğinde Üye’nin üyeliğini silme, askıya alma, Üye’ye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu peşinen kabul eder. Bu durumda spirulinaclub.com’in hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. www.spirulinaclub.com uzantılı internet sitesi üzerinde yer alan her türlü yazılım ve tasarımlar, yazılı ve görsel içerikler, yazılım ve donanımlar münhasıran spirulinaclub.com’in mülkiyetindedir. Bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar Üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen diğer şirketler ve ürün sahiplerinin ticari markaları da fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. Üye bu bilgileri kullanamaz, değiştiremez, kopyalamak sureti ile kullanıma konu edemez. spirulinaclub.com’in Üye’ye karşı, işbu sözleşme hükmüne uyulmamasından dolayı uğradığı/uğrayacağı zarara ilişkin tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.11.spirulinaclub.com tarafından www.spirulinaclub.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için ve ayrıca sistemle ilgili sorunların tespiti ve söz konusu sorunların en hızlı şekilde giderilebilmesi için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. spirulinaclub.com, Üyelerine daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, portalın kullanımını kolaylaştırmak, Üyelerin özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalar yapmak amacıyla Üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir, 3. kişi/kurum/kuruluşlarla paylaşabilir. spirulinaclub.com, Üye’nin www.spirulinaclub.com uzantılı internet alışveriş portalı üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar. Üye, spirulinaclub.com’in bütün bu işleri gerçekleştirmesinde rızası olduğunu beyan eder.

3.12. spirulinaclub.com, Üye’nin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak ilgili makamlar tarafından istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya spirulinaclub.com’e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) spirulinaclub.com ve www.spirulinaclub.com web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir. Üye, spirulinaclub.com’in bütün bu işleri gerçekleştirmesinde rızası olduğunu beyan eder.

3.13. www.spirulinaclub.com web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Üye, www.spirulinaclub.com web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.14. spirulinaclub.com, web sitesinin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti kısmen ya da tamamen değiştirme, askıya alma ya da sona erdirme veya www.spirulinaclub.com web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.15. spirulinaclub.com, işbu Sözleşme’nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.16. Taraflar, spirulinaclub.com’e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK Madde 193′e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir kesin delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.17. www.spirulinaclub.com alışveriş portalına üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe girecek uygulamalar kapsamında spirulinaclub.com tarafından  kendisine, ürün ve hizmet tanıtımları, reklâmlar, kampanyalar, avantajlar, anketler  ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına, bu konularda kendisine SMS, MMS, e-mail veya dokuman gönderilmesine, telefon ile arama yapılmasına peşinen izin verdiğini beyan ve kabul eder. spirulinaclub.com, işbu Sözleşme uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, Üye işbu Sözleşme’yi onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine veya bilgilendirme SMS, MMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacağını ve bu işlemlere muvafakat ettiğini kabul beyan ve taahhüt etmektedir.

3.18 Üye aksini yazılı olarak spirulinaclub.com’e bildirmediği sürece spirulinaclub.com’in kendisi ile internet, telefon, SMS, MMS, vb. iletişim kanallarını kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.

3.19 Üye, www.spirulinaclub.com portalına üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla spirulinaclub.com tarafından toplanmasına, spirulinaclub.com tarafından, spirulinaclub.com adına bu verileri işleyen firmalar veya spirulinaclub.com’in bayi veya franchiseleri veya altyapı sağlayıcıları tarafından kullanılmasına, arşivlenmesine ve gerek görülmesi halinde paylaşılmasına, Üye’ye özel reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulması, ticari elektronik ileti gönderilebilmesi, anket ve telesatış uygulamaları, istatistik analizler gibi amaçlarla işlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması,  paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı iddiası ile talepte bulunmayacağını ve spirulinaclub.com’i sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.20 Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse ve/veya üyeliğini iptal etmek isterse bu talebini www.spirulinaclub.com web adresine yazılı olarak iletebilir. Üye, spirulinaclub.com tarafından kişisel bilgilerinin işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış olması hâlinde verilerin düzeltilmesini isteme, ilgili mevzuatta öngörülen koşullar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin imkânsız olmamak veya orantısız çaba gerektirmemek kaydıyla, verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, verilerinin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, ayrıca kendisi ile iletişime geçilmesine engel olunmasını ………… numaralı telefondan ve ………… adresinden talep etme hakkına sahiptir.

3.21 Üye, spirulinaclub.com ve/veya bağlı grup şirketleri tarafından satışa sunulan hizmet ve ürünler hakkında sosyal medyada ve kamuya açık ortamlarda hakaret, karalama ve/veya ticari ve şahsi itibara zarar verici biçimde söylemlerde bulunmamayı, bu meyanda hukuka ve işbu sözleşmeye aykırı olarak yayınlar yapmamayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Aksi halde spirulinaclub.com ve ortaklarına verdiği doğrudan ve/veya dolaylı zararı karşılamak zorunda kalacaktır. Üye aldığı hizmete ilişkin herhangi bir sorun ya da talebi var ise, bunu öncelikle spirulinaclub.com ile yazılı olarak paylaşacak ve çözüm yolları aranacaktır.

3.22 Bu sözleşmede hüküm bulunmayan konularda yasal mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

 • Sözleşmenin Feshi

İşbu Sözleşme Üye’nin en az 10 (on) gün önceden yazılı bildirimde bulunarak üyeliğini iptal etmesi veya spirulinaclub.com tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. spirulinaclub.com, dilediği zaman Üye’nin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

 • İhtilafların Halli

İşbu Sözleşme’ye ilişkin ihtilaflarda İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 • Yürürlük

Üye’nin, üyelik kaydı yapması, işbu Sözleşme’de yer alan tüm maddeleri okuduğu ve yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme, Üye’nin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

Ticari Elektronik İleti Onayı

spirulinaclub.com ve/veya bayileri tarafından ürün ve hizmetleri ile ilgili çeşitli duyurular amacıyla, yukarıda belirtmiş olduğunuz elektronik iletişim adresleri aracılığıyla tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ediyorsanız lütfen işaretleyiniz. Verdiğiniz izni her zaman,  info@spirulinaclub.com’ ye mail göndererek geri alabilirsiniz.

Call Now ButtonHemen Ara